ช่องทางติดต่อ

 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
428 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร 052 – 001152 โทรสาร.052 – 001105
E-mail : aopdb04@doae.go.th