แนะนำหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา
     – ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ.2523 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างใหม่  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545  และตามกฎกระทรวง  การแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.  2545  ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล  จึงได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์อนุรักษ์และขยายพันธุ์ผึ้งที่  1  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันได้รับมอบหมายภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจในอนาคตอาจจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารและฝึกอาชีพเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร

 วิสัยทัศน์
     “ เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ ”

ภารกิจ / บทบาทหน้าที่
1. ศึกษา วิจัย ทดสอบ และประยุกต์เทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ
2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ
3. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการผลิต ขยายและกระจายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจเพื่อใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร
4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคและศัตรูของแมลงเศรษฐกิจ และให้คำแนะนำ
ในการป้องกันกำจัด
5. ให้บริการตรวจคุณภาพเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์จากแมลงเศรษฐกิจ
6. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

พื้นที่รับผิดชอบ